2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050156-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง สุจิตรา วาลมนตรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. SUCHITRA WALMONTRI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 137/2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) โมเดลสมการโครงสร้างคุณลักษณะภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อโรงเรียนสมรรถนะสูง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A STRUCTURAL EQUATION MODELING OF THE LEADERSHIP TRAITS AFFECTING HIGH PERFORMANCE SCHOOL IN THE OFFICE OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 30 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แผน ก (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 มกราคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 089/2562 ลว.21 ม.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 22 กุมภาพันธ์ 2562 Turnitin 16%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 มิถุนายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 325/2562 ลว. 24 พ.ค. 2562
F แจ้งผลสอบ 17 มิถุนายน 2562 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 30 กรกฎาคม 2562 เสนอ กก.คณะ อนุมัติ 26/08/2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 30 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ คำสั่ง ศศ.บศ. /2562 ลว. เปลี่ยนจาก รศ. ดร.วัลลภา อารีรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาองค์ประกอบของโรงเรียนสมรรถนะสูงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 มิถุนายน 2562 
ชื่อการประชุม ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2562 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 เมษายน 2562 ถึง 26 เมษายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน   จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 332-341  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper