2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050166-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จิราภรณ์ วงษ์กันยา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JIRAPORN WONGKANYA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 119/2560) ลงวันที่&nbsp;&nbsp;8 &nbsp;กันยายน &nbsp;2560</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การสำรวจเจตคติของนักเรียนที่มีต่อคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EXPLORING 11TH GRADE STUDENTS’ ATTITUDE TOWARDS MATHEMATICS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 พฤศจิกายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 631/2561 ลว. 12 พ.ย. 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.166/2562 ลว. 14 ก.พ. 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 เมษายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 213/2562 ลว. 17 เม.ย. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 3 พฤษภาคม 2562 Turnitin 15%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 ธันวาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 749/2562 ลว. 9 ธันวาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 27 ธันวาคม 2562 pass
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 9 มีนาคม 2563 เสนอ กก.คณอนุมัติ 27 เม.ย. 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 6 มีนาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ คำสั่ง ศศ.บศ.076/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Exploring 11th Grade Students’ Attitude Towards Mathematics 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 มกราคม 2563 
ชื่อการประชุม The Universal Academic Cluster International January Conference in Bangkok 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Universal Academic Cluster 
สถานที่จัดประชุม SM Tower  จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
Proceeding Paper Volume 2020  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-9  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper