2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 605050170-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พรรณนภา อนิวรรตนวงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PANAPA ANIWATANAWONG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 119/2560) ลงวันที่&nbsp;&nbsp;8 &nbsp;กันยายน &nbsp;2560</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การสนับสนุนความสามารถในการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องกรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) SUPPORTING OF CONSTRUCTING OF SCIENTIFIC EXPLANATION PERFORMANCE IN ACID-BASE OF STUDENT IN 11th GRADE BY USING MODEL-BASED INQUIRY. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 มิถุนายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.273/2561 ลว. 8 มิ.ย. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 6 กรกฎาคม 2561 turnitin 18%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 พฤษภาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 270/2562 ลว. 10 พ.ค. 2562
F แจ้งผลสอบ 31 พฤษภาคม 2562 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 24 กรกฎาคม 2562 เสนอ กก.คณะ อนุมัติ 26/08/2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 24 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ร่มเกล้า จันทราษี คำสั่ง ศศ.บศ. 220/2561 ลว. 30 พ.ค. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Evaluating the impact of model-based inquiry with model-evidence link on grade 11 students' scientific explanation of electrolyte and non-electrolyte solution 
ชื่อวารสาร วารสารนวัตกรรมการเรียนรุ้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 มิถุนายน 2562 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มากราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 65-83  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ