2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Evaluating the impact of model-based inquiry with model-evidence link on grade 11 students' scientific explanation of electrolyte and non-electrolyte solution 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 มิถุนายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารนวัตกรรมการเรียนรุ้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน มากราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 65-83 
     บทคัดย่อ Scientific explanation has been regarded as an essential goal in the science education research. To help students learn in science classroom, a teacher should provide rich opportunities for students to gain the experience in explaining scientific phenomena. This research aimed to study the students’ scientific explanation ability of electrolyte and non-electrolyte solutions using the model-based inquiry with the model-evidence link. There are 34 participants who are grade 11 at a high school in Khon Kaen. The scientific explanation test and scientific explanation form were used to assess students’ written their explanation based on the claim, evidence, and reasoning framework. The findings reveal that before learning most students had could make a claim and select evidence to support their claim correctly, but they experienced difficulty to give scientific reasoning to link between such a claim and evidence. After learning, most students could improve their scientific explanation ability. They were able to identify three components of scientific explanation completely. This research indicates that the model-based inquiry with the model-evidence link was able to support students to have better scientific explanation ability.  
     คำสำคัญ model-based inquiry, model-evidence link, scientific explanation  
ผู้เขียน
605050170-5 น.ส. พรรณนภา อนิวรรตนวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0