2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605060020-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. คณิศร จันทร์พาณิชย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANISORN CHANPANICH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเด็ก แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 88/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่เด็กอายุ 24 – 36 เดือน ที่ศูนย์ความเป็นเลิศการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECT OF GROSS – MOTOR DEVELOPMENT PROMOTION PROGRAM FOR CHILDREN 24 - 36 MONTH AT EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT EXCELLENT CENTER, FACULTY OF NURSING, KHON KAEN UNIVERSITY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 มิถุนายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 19 กรกฎาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 99/2562 ลว.7 พ.ค.62
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 99/2562 ลว.7 พ.ค.62