2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3441   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Jintana Tangvoraphonkchai 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การพยาบาลแม่และเด็ก  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605060020-8  น.ส. คณิศร จันทร์พาณิชย์  คณะพยาบาลศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 99/2562 ลว.7 พ.ค.62  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   1   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักน้อยของมารดา หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลศาสตร์ละสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN Journal of nursing science and health  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 กันยายน 2560 
ปีที่ 40  ฉบับที่
เดือน กรกฏาคม - กันยายน 2560  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ เสียงสะท้อนของนักศึกษาพยาบาล (Nursing students voices) 
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ (Journal of Nursing Science & Health) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-7021  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 May 2019 
ปีที่ 42  ฉบับที่
เดือน January-March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 109-119  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Reflective practice in Nursing: Voices from Nursing Students 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ธันวาคม 2560 
ชื่อการประชุม The 4th International Academic Conference on Social Sciences (IACSS 2017) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 ธันวาคม 2560 ถึง 21 ธันวาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Higher education Forum 
สถานที่จัดประชุม M Hotel Singapore Add: 81 Anson Road Singapore 079908 Tel: +65 6224 1133  จังหวัด/รัฐ ๋Singapore 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 107-116  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Research synthesis on the concept of reflective thinking 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 
ชื่อการประชุม The 4th National and International Conference on Curriculum & Instruction “Instructional Leadership: driving for professional learning community”  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Education Faculty Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม AVANI KhonKaen Hotel and Convention Center  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 592  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Nursing students voices 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 ธันวาคม 2561 
ชื่อการประชุม The 3rd International conference innovation, Prevention and Care for NCDs and Global Health 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 ธันวาคม 2561 ถึง 14 ธันวาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Phaboromarajchanok Institute for Health Workforce Development (PIHWD) of the Ministry of Public Health of Thailand (MoPH) and Net work 
สถานที่จัดประชุม Centara hotel and convention centre UDON THANI, THAILAND  จังหวัด/รัฐ UDON THANI 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 116  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract