2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605060050-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วรัญญา สินจริยานนท์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WARANYA SINJARIYANON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 50/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การเสริมสร้างพลังอำนาจในนักศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Empowerment for overweight and obese collegian in college 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 กันยายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 7 พฤศจิกายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 47/2561 ลว.12 ก.พ.61
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-