2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 605060097-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. DANG QUOC BAO ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. DANG QUOC BAO
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาล แบบ ก 2 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 18/2563 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ทักษะและทัศนคติของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤติในโรงพยาบาลศูนย์กลางแห่งหนึ่งในเวียดนาม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Competencies of Nurses in Intensive Care Units in Hue Central Hospital, Viet Nam 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 พฤษภาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 17 มิถุนายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 มกราคม 2563
F แจ้งผลสอบ 14 มกราคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 29 เมษายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. มาริสา ไกรฤกษ์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 279/2561 ลว. 16 สค 61
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Skills and attitudes of nurses in intensive care units in a central hospital, Viet Nam. 
ชื่อวารสาร Journal of Nursing Research and Health 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Nursing Khon Kaen University 
ISBN/ISSN Journal of Nursing Research and Health  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 June 2020 
ปีที่ 2020  ฉบับที่ Skills and attitudes of nurses 
เดือน July-September  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ