2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 605060108-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Ms. NGUYEN THI KHANH TRANG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Ms. NGUYEN THI KHANH TRANG
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาล แบบ ก 2 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 18/2563 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การรับรู้การปฏิบัติทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลในจังหวัดเถียนเหอเว้เวียดนาม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Perception of Clinical Practice of Nursing Students in Vietnam 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 พฤษภาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 17 มิถุนายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 มกราคม 2563
F แจ้งผลสอบ 14 มกราคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 12 พฤษภาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. มาริสา ไกรฤกษ์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 279/2561 ลว. 16 สค 61
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Perceptions of clinical nursing practice of nursing students in Vietnam 
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ (Journal of Nursing Science and Health) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Nursing, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 June 2020 
ปีที่ 43  ฉบับที่ No.4 
เดือน October - December  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ