2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 605100001-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ทัศนพงษ์ พงษ์กิ่ง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THATSANAPONG PONGKING
    คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา ชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 49/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การเปลี่ยนแบคทีเรียในลำไส้ในหนูแฮมเสเตอร์ที่ได้รับปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บของไต 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Gut Microbiome Changes in Hamsters Exposed to Potential Risk Factors for Kidney Injury 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 22 ตุลาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 4 กรกฎาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 8 กรกฎาคม 2562 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 9 สิงหาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พรทิพย์ ปิ่นละออ คำสั่งที่ 174/2560 ลว. 4ธค.60
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ คำสั่งที่ 174/2560 ลว. 4ธค.60
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเปลี่ยนแปลงแบคทีเรียในลำไส้หนูแฮมสเตอร์ที่ได้รับผงชูรสเรื้อรัง 
ชื่อวารสาร วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (JMTPT) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0857-6653   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 สิงหาคม 2562 
ปีที่ 31  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ