2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605100003-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วัฒนะ นุตทัศน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WATTANA NUTTOUCH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 40/2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) เปรียบเทียบการยึดเหยียดกล้ามเนื้อและการนวดด้วยน้ำแข็งต่อระดับกรดแลคติกในนักกีฬาฟุตบอลชายอาชีพระหว่างพักครึ่งการแข่งขัน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The Comparison of Muscles Stretching and Ice Massage on Lactic Acid Levels in Half Time Interval Football match 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 ตุลาคม 3105
D อนุมัติเค้าโครง 7 ตุลาคม 3105
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อชิระ หิรัญตระกูล คำสั่งที่ 153/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-