2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605110020-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นิกร บาลี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NIGORN BALEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารงานสาธารณสุข  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 126/2562 ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองคาย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ADMINISTATIVE FACTORS AFFECTING DRUGS AND SUPPLIES MANAGEMENT OF RESPONSIBLE OFFICERS AT SUB-DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITAL IN NONG KHAI PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 ธันวาคม 2561 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 ธันวาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 21 มกราคม 2562 มข 0301.9.1/420
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 21 มกราคม 2562 มข 0301.9.1/418
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 กรกฎาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 18 กรกฎาคม 2562 อว.660301.9.1/3152 ลว.18 ก.ค.62
F รับรองการแก้ไข 24 กรกฎาคม 2562 อว 660301.9.1/3296
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 13 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 319/2561 ลว. 31/7/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองคาย 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 มิถุนายน 2562 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ