2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605110083-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปริญญาภรณ์ แก้วยศ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PARINYAPORN KAEWYOT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 119/2560) ลงวันที่&nbsp;&nbsp;8 &nbsp;กันยายน &nbsp;2560</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์และประสิทธิผลของการปรับเปลี่ยนท่าทางการยกต่อภาระงานของกล้ามเนื้อในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Ergonomics risk level and effectiveness of lifting postural modification to muscle activation in industrial workers 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 กันยายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 25 กันยายน 2561 ที่ ศธ.0514.11.1/4968
F แจ้งผลสอบ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ อว.660301.9.1/3384
F รับรองการแก้ไข 29 สิงหาคม 2562 อว 660301.9.1/4062
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 315/2561 ลว.26/7/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล คำสั่งคณะสาธารสุขศาสตร์ ที่ 315/2561 ลว.26/7/2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความล้าของกล้ามเนื้อและการประเมินความเสี่ยงต่อการปวดหลังจากการทำงานในพนักงานยกเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม  
ชื่อวารสาร วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 กรกฎาคม 2562 
ปีที่ 31  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ