2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605150010-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ธีระดา สูงแข็ง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TEERADA SOONGKHANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 119/2560) ลงวันที่&nbsp;&nbsp;8 &nbsp;กันยายน &nbsp;2560</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ยาสมุนไพรที่มีจำหน่ายในร้านยาและทัศนคติเกี่ยวกับยาสมุนไพรของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านขายยาจังหวัดอุดรธานี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) AVAILABILITY OF HERBAL MEDICINES IN COMMUNITY PHARMACIES AND ATTITUDE OF HERBAL MEDICINE AMONG PHARMACISTS IN COMMUNITY PHARMACIES IN UDONTHANI PROVINCE 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 กุมภาพันธ์ 2563
D อนุมัติเค้าโครง 3 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 217/2562 ลว.12 กค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-