2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605150011-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปนัดดา สรรพโส ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PANADDA SUBPASO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 119/2560) ลงวันที่&nbsp;&nbsp;8 &nbsp;กันยายน &nbsp;2560</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตน้ำมันเดชาในโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Feasibility Study of Decha’s Cannabis Oil Production In Nikhomkhamsoi Hospital 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 พฤศจิกายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 26 พฤศจิกายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 261/2561 ลว.2 สค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 21/2564 ลว.2 กพ.2564