2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4253   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Nusaraporn Kessomboon 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชกรรมชุมชน  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655150013-9  นาย ศักดิ์ชาย ขัติยา  คณะเภสัชศาสตร์  การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 172/2565 ลว.24 มิย.2565  
655150008-2  นาง ศรีสกุล ไชยสิงห์  คณะเภสัชศาสตร์  การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 304/2565 ลว.22 พย.2565  
655150003-2  นาง รวิวรรณ ฉลาดล้ำ  คณะเภสัชศาสตร์  การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 173/2565 ลว.24 มิย.2565  
645150016-2  น.ส. พัทธ์ริศา ปกรณ์กัลย์ชัย  คณะเภสัชศาสตร์  การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะเภสัศาสตร์ที่ 171/2564 ลว.12 กค.2564  
645150006-5  น.ส. แพรวจิต ฤทธิ์ไธสง  คณะเภสัชศาสตร์  การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 263/2564 ลว.24 พย.64  
635150033-1  น.ส. มารีย์ อินสม  คณะเภสัชศาสตร์  การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 370/2563 ลว.29 ธค.2563  
657150001-0  น.ส. รินทร์ เชื้อวัชรินทร์  คณะเภสัชศาสตร์  เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 166/2565 ลว.22 มิย.2565  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ IHoMe-PCC: การบริบาลทางเภสัชกรรมจากมุมมองเชิงระบบกรณีศึกษาผู้ป่วยโรคจิตเภท  
ชื่อวารสาร เภสัชศาสตร์อีสาน 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาสารคาม และอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN 1905-0852  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 เมษายน 2562 
ปีที่ 15  ฉบับที่ 3 (2019) 
เดือน July – September 2019  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 84-94  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตน้ำมันเดชาในโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 
ชื่อวารสาร วารสารเภสัชกรรมไทย (Thai Journal of Pharmacy Practice, TJPP) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 ธันวาคม 2565 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการตลาดโดยใช้แนวคิด A3: กรณีศึกษายาอมประสะมะแว้ง 
ชื่อวารสาร วารสารเภสัชกรรมไทย (Thai Journal of Pharmacy Practice, TJPP) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ISBN/ISSN 1906-5574  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 ธันวาคม 2565 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ