2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4253   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Nusaraporn Kessomboon 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชกรรมชุมชน  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635150015-3  นาง อมรรัตน์ ชวนไชยสิทธิ์  คณะเภสัชศาสตร์  การจัดการเภสัชกรรม  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 223/2563 ลว.22 กค.2563  
645150016-2  น.ส. พัทธ์ริศา ปกรณ์กัลย์ชัย  คณะเภสัชศาสตร์  การจัดการเภสัชกรรม  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะเภสัศาสตร์ที่ 171/2564 ลว.12 กค.2564  
637150002-6  นาย จักรกฤษณ์ หงษ์ทอง  คณะเภสัชศาสตร์  เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 359/2563 ลว.22 ธค.2563  
615150032-1  นาง นิสรา ศรีสุระ  คณะเภสัชศาสตร์  การจัดการเภสัชกรรม  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 216/2562 ลว.12 กค.2562  
605150035-4  นาย เสกรชตกร บัวเบา  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 238/2561 ลว.25 กค.2561  
615150024-0  น.ส. ฐิติกานต์ ศิริภากรกาญจน์  คณะเภสัชศาสตร์  การจัดการเภสัชกรรม  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 183/2563 ลว.22 มิย.2563  
635150033-1  น.ส. มารีย์ อินสม  คณะเภสัชศาสตร์  การจัดการเภสัชกรรม  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 370/2563 ลว.29 ธค.2563  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ IHoMe-PCC: การบริบาลทางเภสัชกรรมจากมุมมองเชิงระบบกรณีศึกษาผู้ป่วยโรคจิตเภท  
ชื่อวารสาร เภสัชศาสตร์อีสาน 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาสารคาม และอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN 1905-0852  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 เมษายน 2562 
ปีที่ 15  ฉบับที่ 3 (2019) 
เดือน July – September 2019  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 84-94  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ