2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605150020-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ทัชชภัทร กุลสุวรรณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TACHCHAPHAT GUNSUWAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชกรรมแผนไทย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 111/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การหาปริมาณตัวบ่งชี้ทางเคมีและการประเมินความคงตัวของตำรับยาธรณีสัณฑะฆาต 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Determination of chemical markers and stability evaluation of Thor-Ra-Nee-San-Ta-Kat Formula 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 พฤษภาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 27 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธนิสร์ ปทุมานนท์ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 237/2561 ลว.25 กค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ประธาน ฦาชา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 5/2562 ลว.4 มค.2562