2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4258   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ประธาน ฦาชา  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Prathan Luecha 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635150012-9  น.ส. ธรารัตน์ เสถียรนาม  คณะเภสัชศาสตร์  เภสัชกรรมแผนไทย แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 102/2564 ลว.21 พค.2564  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617150003-2  น.ส. วิชญาณี พันธ์งาม  คณะเภสัชศาสตร์  วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 47/2563 ลง. 24 กพ.2563  
647150003-5  นาย ศรัณย์ ฉวีรักษ์  คณะเภสัชศาสตร์  วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 170/2564 ลว.12 กค.2564  
647020003-0  น.ส. วิภา เยาวไชย  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 117/2565 ลว 1 มีนาคม 2565  
627020009-6  นาย อรรถชัย ตรันเจริญ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 113/2562 ลว 12 ก.พ. 2563  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การเปรียบเทียบทีแอลซีโครมาโทแกรม และการศึกษาทางพฤกษเคมีของเปลือกต้น Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. และ Wrightia pubescens R.Br. 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 สิงหาคม 2563 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Micropropagation of pokeweed (Phytolacca americana L.) and comparison of phenolic, flavonoid content, and antioxidant activity between pokeweed callus and other parts 
ชื่อวารสาร PeerJ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร PeerJ Inc. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 January 2022 
ปีที่ 10  ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ