2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617150003-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วิชญาณี พันธ์งาม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WITCHAYANEE PANNGAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 159/2562 ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ความเข้มข้นของเซซามอลและฤทธิ์สมานแผลของตำรับยาเตรียม WP255/2 ที่เตรียมขึ้นภายใต้ปัจจัยแวดล้อมที่ต่างกัน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Sesamol concentration and wound healing activity of WP255/2 formula prepared under different conditions 
รายละเอียด ดุษฎีนิพนธ์ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 22 ตุลาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 ตุลาคม 2562 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 เมษายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 27 เมษายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. ศุภชัย ติยวรนันท์ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 273/2561 ลว.14 สค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ประธาน ฦาชา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 47/2563 ลง. 24 กพ.2563