2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 605150026-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นิภาพร พวงมาลา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NIPHAPORN PUANGMALA
    คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของขาด้วยเตียงเลื่อนฟื้นฟูสมรรถภาพต่อความสามารถในการเดินของผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Effect of lower limb strengthening exercise with a sliding rehabilitation machine on walking ability in elderly with knee osteoarthritis 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 มีนาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 3 เมษายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปฐมทรรศน์ ศรีสุข คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 74/2563 ลว.16 มีนาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วนิดา ดรปัญหา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 202/2563 ลว.9 กรกฎาคม 2563