2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605150037-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อรอุมา อุทัยพิบูลย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ONOUMA AUTHAIPIBUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา พิษวิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 49/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของโพรไบโอติกส์ พรีไบโอติกส์ ซินไบโอติกส์ และโพสท์ไบโอติกส์ในการป้องกันการเกิดพิษต่อตับจากพาราเซตามอลในเซลล์ HepG2 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Effects of Probiotics, Prebiotics, Synbiotics, and Postbiotics on the prevention of Paracetamol- induced hepatotoxicity in HepG2 cell 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 ตุลาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 12 พฤศจิกายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 พฤษภาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 8 มิถุนายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุพัตรา ปรศุพัฒนา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 14/2561 ลว.16 มค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-