2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605150048-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วาทินี สุปัญญา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WATINEE SUPANYA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชกรรมแผนไทย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 128/2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การเปรียบเทียบการศึกษาทางเภสัชเวทของเปลือกต้น Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. และ Wrightia pubescens R.Br. 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Comparative pharmacognostic studies on the stem barks of Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. and Wrightia pubescens R.Br. 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B อยู่ระหว่างการตรวจ (Checking)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธนิสร์ ปทุมานนท์ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 409/2561 ลว.15 พฤศจิกายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ. ศุภชัย ติยวรนันท์ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 409/2561 ลว.15 พฤศจิกายน 2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเปรียบเทียบทีแอลซีโครมาโทแกรม และการศึกษาทางพฤกษเคมีของเปลือกต้น Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. และ Wrightia pubescens R.Br. 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 สิงหาคม 2563 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ