2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605150049-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อังกินันท์ บวบนา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ANGINAN BUABNA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชกรรมแผนไทย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อปริมาณสารสำคัญและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในตำรับยาสหัศธาราที่เก็บไว้ในสภาวะเร่ง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Packaging types affecting the amount of active compounds and microoraganism of Sahathara formula in Acceleration condition 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ประธาน ฦาชา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 7 /2562 ลว. 4 มค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-