2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 605150049-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อังกินันท์ บวบนา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ANGINAN BUABNA
    คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชกรรมแผนไทย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 48/2565 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565) (Pass as in the announcement No. 48/2022 on April 29, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อปริมาณสารสำคัญและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในตำรับยาสหัศธาราที่เก็บไว้ในสภาวะเร่ง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Packaging types affecting the amount of active compounds and microoraganism of Sahathara formula in Acceleration condition 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ประธาน ฦาชา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 7 /2562 ลว. 4 มค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-