2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 605150049-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อังกินันท์ บวบนา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ANGINAN BUABNA
    คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชกรรมแผนไทย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 48/2565 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565) (Pass as in the announcement No. 48/2022 on April 29, 2022) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อปริมาณสารสำคัญและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในตำรับยาสหัศธาราที่เก็บไว้ในสภาวะเร่ง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Packaging types affecting the amount of active compounds and microoraganism of Sahathara formula in Acceleration condition 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 11 ธันวาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 มิถุนายน 2565
F แจ้งผลสอบ 21 มิถุนายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 24 สิงหาคม 2565 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ประธาน ฦาชา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 7 /2562 ลว. 4 มค.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาวิเคราะห์ปริมาณสารสาคัญในตารับยาสหัศธาราที่มีจาหน่ายในประเทศไทยด้วยวิธีโครมาโท กราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Analysis of Active Compounds Contents from SAHATHARA Formula in Thailand) 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 พฤศจิกายน 2565 
ปีที่ 23  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ