2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605200013-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปิยะชาติ สระบัว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PIYACHAT SRABUA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีอาคาร  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีอาคาร แผน ก แบบ ก1 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การปรับปรุงระบบแสงสว่างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) LIGHTING SYSTEM IN THE 1ST PASSENGERS BUILDING AT KHON KAEN BUS TERMINAL 3 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-