2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 13172   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Yingsawad Chaiyakul 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สถาปัตยกรรม  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625200003-2  น.ส. ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เทคโนโลยีอาคาร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
617200002-7  น.ส. ปัทมาภรณ์ รัตนประดับ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปร.ด. (สถาปัตยกรรมศาสตร์)  ปริญญาเอก ภาคปกติ     
635200004-1  น.ส. ปุญยะวีร์ เหลาแก้ว  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เทคโนโลยีอาคาร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
635200017-2  นาย สุกรีย์ ทุ่งนา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เทคโนโลยีอาคาร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
635200028-7  น.ส. สกลสุภา เติมสวัสดิ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เทคโนโลยีอาคาร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
605200013-7  นาย ปิยะชาติ สระบัว  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เทคโนโลยีอาคาร  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
607090005-0  นาย ศักดา สีโสภณ  คณะเทคนิคการแพทย์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งเทคนิคการแพทย์ ที่ 242/25661 ลว. 23 ส.ค. 61  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาอิทธิพลการโคจรของดวงอาทิตย์ที่มีผลต่ออุณหภูมิอากาศในอาคารในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร ิBTAC on energy and environment 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 มิถุนายน 2558 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การให้แสงสว่างในอาคารโฮมสโตร์ปัจจุบัน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กันยายน 2558 
ชื่อการประชุม โฮมภูมิ ครั้งที่ 2 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 กันยายน 2558 ถึง 18 กันยายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
สถานที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  จังหวัด/รัฐ นครราชสีมา 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 193  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะเทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ อิทธิพลของเฟอร์นิเจอร์ต่อปริมาณแสงสว่างในห้องเรียน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 มิถุนายน 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 มิถุนายน 2559 ถึง 24 มิถุนายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร์  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue 978-616-223-827-7 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 189-199  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แสงสว่างสำหรับห้องเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กรกฎาคม 2560 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 4 (BTAC2017) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 กรกฎาคม 2560 ถึง 14 กรกฎาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2560  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 352  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper