2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 13172   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Yingsawad Chaiyakul 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สถาปัตยกรรม  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635200017-2  นาย สุกรีย์ ทุ่งนา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เทคโนโลยีอาคาร แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   1   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาอิทธิพลการโคจรของดวงอาทิตย์ที่มีผลต่ออุณหภูมิอากาศในอาคารในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร ิBTAC on energy and environment 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 มิถุนายน 2558 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ชื่อวารสาร วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง Journal of Architecture, Design and Construction (JADC) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการ วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN 2673-0340 (Online), 2673-0332 (Print)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 กันยายน 2566 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม - เมษายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The effects of lighting in a long-term care center for visual conditions and illuminance levels on the elderly 
ชื่อวารสาร Asia-Pacific Journal of Science and Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Research and Technology Transfer Affairs Division of Khon Kaen University 
ISBN/ISSN APST-27-01-08  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 May 2021 
ปีที่   ฉบับที่ 27 No.01 
เดือน Jan-Feb  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Factors Related to Visual Impairment among the Elderly in Urban Areas, Khon Kaen Province, Thailand 
ชื่อวารสาร Thai Journal of Public Health 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ISBN/ISSN 2697-5866  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 เมษายน 2565 
ปีที่ ฉบับที่ 52 No.2 
เดือน May-August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า 164-174  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แสงสว่างสำหรับห้องเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กรกฎาคม 2560 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 4 (BTAC2017) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 กรกฎาคม 2560 ถึง 14 กรกฎาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2560  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 352  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การให้แสงสว่างในอาคารโฮมสโตร์ปัจจุบัน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กันยายน 2558 
ชื่อการประชุม โฮมภูมิ ครั้งที่ 2 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 กันยายน 2558 ถึง 18 กันยายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
สถานที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  จังหวัด/รัฐ นครราชสีมา 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 193  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะเทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ อิทธิพลของเฟอร์นิเจอร์ต่อปริมาณแสงสว่างในห้องเรียน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 มิถุนายน 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 มิถุนายน 2559 ถึง 24 มิถุนายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร์  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue 978-616-223-827-7 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 189-199  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษารูปแบบบ้านชนบทในภาคอีสาน กรณีศึกษา ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 มิถุนายน 2566 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาปัตย์กระบวนทัศน์ ประจําปี พ.ศ. 2566 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 มิถุนายน 2566 ถึง 20 มิถุนายน 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานที่จัดประชุม online  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 2566  Proceeding Paper Issue 1/2566 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 283-296  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper