2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605210008-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นงนุช หนูหงส์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NONGNUT NUHONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การตลาด  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การตลาด แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 161/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาการตลาดและสาขาช่างยนต์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) FACTOR THAT INFLUENCE FOR DECISION TO STUDY THE VOCATIONAL EDUCATION OF THE FIRST YEAR VOCATIONAL CERTIFICATE STUDENTS IN KHONKHAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 กรกฎาคม 2562 ตามคำสั่งคณะฯ ที่ 102/2562 ลว. 1 ก.ค.62
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 กรกฎาคม 2562 (สอบผ่าน)
D อนุมัติเค้าโครง 19 กรกฎาคม 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 กันยายน 2562 ครั้งที่ 2 ตามประกาศคณะฯ ที่ 32/2562 ลว.3 กันยายน 62
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 7 ตุลาคม 2562 (สอบผ่าน) ตามบันทึก ที่ อว 660301.15.1.2/ ว 4243 ลว. 7 ตุลาคม 62
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 ธันวาคม 2562 ตามคำสั่งคณะฯ ที่239/2562 ลว.17 ธันวาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 26 ธันวาคม 2562 สอบผ่าน (pass) แจ้งผลการสอบผ่านระบบ GS e-form
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 20 มกราคม 2563 ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ที่เข้าปกเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. กัมปนาท ศิริโยธา คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 17/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสาขาการตลาดและสาขาช่างยนต์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ในจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 พฤศจิกายน 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติครั้งที่ 7 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 พฤศจิกายน 2562 ถึง 16 พฤศจิกายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
สถานที่จัดประชุม ห้องประชุม Green Ballroom 1 โรงแรม Green Hotel & Resort  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 15  Proceeding Paper Editors/edition/publisher รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper