2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 39643   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. กัมปนาท ศิริโยธา  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Kampanat Siriyota 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615210023-9  น.ส. ภาณี วิชัย  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การตลาด  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 111/2562  
605210006-8  น.ส. พิมพ์ชนก ผลมาก  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การตลาด  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ 236/2561 ลว.14 ธันวาคม 2561  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615210062-9  น.ส. หทัยชนก ไชยวงษ์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การตลาด  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 129/2562 ลว.19 ก.ค. 62  
615210031-0  นาย เทพวิทิต บุญเจริญ  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การตลาด  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 210/2562 ลว.14 พฤศจิกายน 2562  
615210038-6  น.ส. เอมมิกา ปานอุทัย  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การตลาด  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 187/2562 ลว. 3 ตุลาคม 2562  
615210036-0  น.ส. สรัญญา เหล็กเพ็ชร  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การตลาด  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 129/2562 ลว. 19 ก.ค. 62  
605210008-4  น.ส. นงนุช หนูหงส์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การตลาด  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 17/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562  
585210066-8  น.ส. พิมพร พรมพวง  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การตลาด  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ 40/2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ๋ 2562  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กระบวนการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ภาพลักษณ์องค์กร ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินศูนย์ควบคุมและบรืหารหนี้เขตขอนแก่น 1 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ธันวาคม 2561 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 ธันวาคม 2561 ถึง 20 ธันวาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue 13 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 671-680  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper