2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 39643   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. กัมปนาท ศิริโยธา  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Kampanat Siriyota 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615210031-0  นาย เทพวิทิต บุญเจริญ  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การตลาด  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 210/2562 ลว.14 พฤศจิกายน 2562  
615210038-6  น.ส. เอมมิกา ปานอุทัย  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การตลาด  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 187/2562 ลว. 3 ตุลาคม 2562  
625210052-3  น.ส. ธิดาภรณ์ คำกาชาลี  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การเงิน  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะที่ 152/2563 ลว. 14 กรกฎาคม 2563  
625210055-7  นาย วรัญญู ศิริชัย  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การเงิน  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯ ที่ 169/2563 ลว. 15 กรกฎาคม 2563  
625210017-5  น.ส. พรทิพย์ ไชยอำนาจ  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การเงิน  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯ ที่ 156/2563 ลว. 14 กรกฎาคม 2563  
625210051-5  นาย จิรกฤต โสภา  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การเงิน  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
625210056-5  นาง สันติมา โหตระไวศยะ  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การเงิน  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
625210018-3  น.ส. ศิรินันท์ คาดพันโน  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การเงิน  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯ ที่ 155/2563 ลว. 14 กรกฎาคม 2563  
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กระบวนการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ภาพลักษณ์องค์กร ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสินศูนย์ควบคุมและบรืหารหนี้เขตขอนแก่น 1 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ธันวาคม 2561 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 ธันวาคม 2561 ถึง 20 ธันวาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue 13 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 671-680  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper