2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605210015-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สกุลเกตุ โชติกวี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SAKULKET CHOTKAWEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การจัดการโลจิสติกส์ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) รูปแบบเครือข่ายการกระจายน้ำยาล้างไตให้กับผู้ป่วย กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) Distribution Network Model of Dialysis Liquid for Patients: A Case Study of SRINAGARIND Hospital. 
รายละเอียด อนุมัติเค้าโครงเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 มิถุนายน 2562 ตามคำสั่งคณะฯ ที่ 59/2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 สิงหาคม 2562 (สอบผ่าน) (ผ่าน) ตามบันทึกที่ อว 660301.15.1.2/2691 ลว. 15 ก.ค. 62
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 208/2562 ลว. 12 พฤศจิกายน 62
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2562 สอบผ่าน (PASS)
D อนุมัติเค้าโครง 4 ธันวาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กฤตพา แสนชัยธร คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 33/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-