2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 23671   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. กฤตพา แสนชัยธร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Krittapha Saenchaiyathon 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637210010-4  น.ส. กรปภา จันทาพูน  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะที่ 114/2561 ลว. 31 พ.ค. 64  
637210006-5  นาย สานิตย์ ปัตตะเน  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะที่ 101/2564 ลว. 24 พ.ค. 2564  
667210008-4  Mr. YUDHA PRAKASA   คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ ที่ 296/2566 ลว 9 พฤศจิกายน 2566  
665210015-3  น.ส. กฤตติกา บุญยัสสะ  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯ ที่ 295/2566 ลว 9 พ.ย. 2566  
657210007-5  นาย อุทัย แก้วกลม  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการโลจิสติกส์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯที่ 129/2566 ลว 1 มิถุนายน 2566  
657210001-7  น.ส. มณฑิรา พรมดี  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการโลจิสติกส์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯที่ 131/2566 ลว 1 มิถุนายน 2566  
647210005-8  น.ส. อัมพวรรณ หนูพระอินทร์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะเลขที่  
647210003-2  น.ส. เมธินี ศรีกาญจน์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะเลขที่  
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655210038-0  Mr. ANDI ABRIANTO   คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะที่ 348/2565 ลว.21 พ.ย. 2565  
655210030-6  น.ส. กัญฑามาศ สมนาม  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ 357/2565 ลว.30 พ.ย.65  
655210008-9  นาย สถาปัตย์ โชคบัญชา  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ 358/2565 ลว 30 พ.ย.65  
655210007-1  น.ส. ภรณี สุทธิพรไพศาลกุล  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 356/2565 ลว.30 พ.ย.65  
647210020-2  น.ส. ศศิประภา พรหมทอง  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งแต่งตั้งที่ 144/2565  
647210015-5  น.ส. ฐาปนี เพ็งสุข  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งแต่งตั้ง 142/2565  
647210007-4  นาย พัลลภ พรมสาเพ็ชร  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งแต่งตั้งที่ 143/2565  
647210006-6  น.ส. นวรรณ สืบสายลา  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งแต่งตั้งที่ 145/2565  
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655210057-6  นาย สมพร มากล้น  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯที่ 125/2566 ลว 1 มิถุนายน 2566  
655210033-0  น.ส. วัชรินทร์ ตั้งรักษา  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯที่ 132/2566 ลว 1 มิถุนายน 2566  
655210031-4  น.ส. ณิชาภัทร เปี่ยมมหกุล  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯที่ 127/2566 ลว 1 มิถุนายน 2566  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655210056-8  น.ส. จิดาภา ภวการค้าดี  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจฯที่ 327/2566 ลว 1 ธันวาคม 2566  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
รวมทั้งหมด   20   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลกระทบขององค์ประกอบเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่มีต่อต้นทุนรวม: กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
ชื่อวารสาร วิจัยสถาบัน มข. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 ตุลาคม 2557 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effect of Corporate Reputation to Brand Loyalty of Banks in Thailand 
ชื่อวารสาร International Business Management 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company) 
ISBN/ISSN 1993-5250  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 August 2014 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า 134-138  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Human Resource Management Practices Affecting Employee Retention using Interpretive Structural Modelling Technique” 
ชื่อวารสาร Asian Administration and Management Review  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Business Administration, Kasetsart University, Political Science Association of Kasetsart University  
ISBN/ISSN ISSN 2539-6331  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 April 2019 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Application of ISM Technique to Analyze the Relationship of Elements Influencing on the Decision-Making of Using “KhonKaen City Bus” Public Transport Services: A Case Study of KhonKaen Municipality” 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 ตุลาคม 2563 
ชื่อการประชุม ACN- International Conference (ICRDSSBM) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 ตุลาคม 2563 ถึง 22 ตุลาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ACN- International Conference (ICRDSSBM) 
สถานที่จัดประชุม VDO Conference Bangkok Thailand  จังหวัด/รัฐ Thailand 
Proceeding Paper Volume 2020  Proceeding Paper Issue ISBN 978-93-90150-11-3 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 3-8  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Institute for Technology and Research (ITRESEARCH) 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ LOGISTICS MANAGEMENT STRATEGIES THAT AFFECT THE COMPETITIVENESS OF THE ROAD TRANSPORT BUSINESS : A CASE STUDY OF UDONTHANI TRANSPORT ENTREPRENEUR 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 พฤศจิกายน 2564 
ชื่อการประชุม International Conference on Economics, Finance and Business Management (ICEFBM) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 พฤศจิกายน 2564 ถึง 6 พฤศจิกายน 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม iFeRP World 
สถานที่จัดประชุม Chiang Mai, Thailand  จังหวัด/รัฐ Chiang Mai 
Proceeding Paper Volume 2021  Proceeding Paper Issue ISBN:978-93-90150-32-8 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 17-21  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Mr. Manas Ranjan Prusty 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Productivity Model of Supply Chain Management: A Case Study of Golden Banana Community Enterprise in the Northeast Region of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 พฤศจิกายน 2564 
ชื่อการประชุม International Conference on Economics, Finance and Business Management (ICEFBM) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 พฤศจิกายน 2564 ถึง 6 พฤศจิกายน 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม iFeRP World 
สถานที่จัดประชุม Chiang Mai, Thailand  จังหวัด/รัฐ Khonkaen 
Proceeding Paper Volume 2021  Proceeding Paper Issue ISBN:978-93-90150-32-8 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 25-27  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Mr. Manas Ranjan Prusty 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Internal logistics models affect the efficiency of delivering medical devices: A Case Study of Logistics System for Medical Devices in a hospital  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 พฤศจิกายน 2564 
ชื่อการประชุม International Conferance on Economics, Finance and Business Management (ICEFBM)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 พฤศจิกายน 2564 ถึง 6 พฤศจิกายน 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม iFeRP World 
สถานที่จัดประชุม Chiang Mai, Thailand  จังหวัด/รัฐ Khonkaen 
Proceeding Paper Volume 2021  Proceeding Paper Issue ISBN:978-93-90150-32-8 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 22-24  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Mr.Manas Ranian Prusty 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Model of High Performance Work System affected Employees’ Intention to Stay 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 กันยายน 2561 
ชื่อการประชุม 2nd International Conference on Innovative Research in Sciences, Technology and Management (ICIRSTM 2018) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Institute of Research and Journals (IIRAJ) 
สถานที่จัดประชุม U Town - National University of Singapore  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue ISBN-978-81-934246-4-3 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 98  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Dr.Teena Bagga/IIRAJ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Interpretive Structural Modeling of Human Resource Management Practices (HRMP) Affecting Employee Retention 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มีนาคม 2561 
ชื่อการประชุม Japan International Business and Management Research Conference (JIBM) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มีนาคม 2561 ถึง 30 มีนาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Research Synergy Foundation 
สถานที่จัดประชุม Japan  จังหวัด/รัฐ Tokyo 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue ISBN: 978-602-51245-0-1 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 7-8  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Hendrati Dwi Mulyaningsih/Yayasan Sinergi Riset dan Edukasi 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Efficient Container Logistics System Model 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 กันยายน 2566 
ชื่อการประชุม 15th GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 กันยายน 2566 ถึง 15 กันยายน 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Global Academy of Training & Research (GATR) Enterprise Malaysia 
สถานที่จัดประชุม NOVOTEL BANGKOK PLATINUM PRATUNAM, BANGKOK, THAILAND  จังหวัด/รัฐ BANGKOK 
Proceeding Paper Volume 15  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 149  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Cocoa Supply Chain Management: A Case Study of Cocoa Farmer Community Enterprise in Nan Province of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 กันยายน 2566 
ชื่อการประชุม 15th GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 กันยายน 2566 ถึง 15 กันยายน 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Global Academy of Training & Research (GATR) Enterprise Malaysia  
สถานที่จัดประชุม NOVOTEL BANGKOK PLATINUM PRATUNAM, BANGKOK, THAILAND   จังหวัด/รัฐ BANGKOK  
Proceeding Paper Volume 15   Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 135  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract