2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 23671   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. กฤตพา แสนชัยธร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Krittapha Saenchaiyathon 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625210026-4  น.ส. สายรุ้ง มูลวิชา  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯ ที่ 236/2562 ลว. 13ธันวาคม 2562  
637210002-3  นาย อิสระพงษ์ เขียนปัญญา  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะที่ 176/2564 ลว. 6 กรกฎาคม 2564  
635210057-4  น.ส. อรญา นพฤทธิ์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯ ที่ 318/2563 ลว. 15 ธันวาคม 2563  
637210010-4  น.ส. กรปภา จันทาพูน  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะที่ 114/2561 ลว. 31 พ.ค. 64  
635210022-3  น.ส. อุไรวรรณ ยุทธศิลป์เสวี  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯ ที่ 299/2563 ลว. 4 ธันวาคม 2563  
637210006-5  นาย สานิตย์ ปัตตะเน  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะที่ 101/2564 ลว. 24 พ.ค. 2564  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635210024-9  นาย วันไท ลือทองจักร  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะที่ 188/2564 ลว.9 กรกฎาคม 2564  
635210060-5  นาย ภูมินทร์ วิโรจน์รัตน์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯ ที่ 207/2564  
625210029-8  นาย จิตเศรษฐ์ เลิศเสถียร  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯ ที่ 165/2563 ลว. 14 กรกฎาคม 2563  
625210027-2  น.ส. กชกร รัตนประเสริฐ  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
625210030-3  นาย ทานวัตร ศิลา  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
625210032-9  นาง วัฒนาวรรณ พิมพ์ศรี  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะที่ 164/2563 ลว. 14 กรก๒ฎาคม 2563  
625210033-7  น.ส. ศุภกาญจน์ ศรีพลกรัง  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
625210031-1  น.ส. ทิพยมนตร์ มวลมนตรี  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   14   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลกระทบขององค์ประกอบเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่มีต่อต้นทุนรวม: กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
ชื่อวารสาร วิจัยสถาบัน มข. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 ตุลาคม 2557 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effect of Corporate Reputation to Brand Loyalty of Banks in Thailand 
ชื่อวารสาร International Business Management 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company) 
ISBN/ISSN 1993-5250  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 August 2014 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า 134-138  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Human Resource Management Practices Affecting Employee Retention using Interpretive Structural Modelling Technique” 
ชื่อวารสาร Asian Administration and Management Review  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Business Administration, Kasetsart University, Political Science Association of Kasetsart University  
ISBN/ISSN ISSN 2539-6331  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 April 2019 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Interpretive Structural Modeling of Human Resource Management Practices (HRMP) Affecting Employee Retention 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มีนาคม 2561 
ชื่อการประชุม Japan International Business and Management Research Conference (JIBM) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มีนาคม 2561 ถึง 30 มีนาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Research Synergy Foundation 
สถานที่จัดประชุม Japan  จังหวัด/รัฐ Tokyo 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue ISBN: 978-602-51245-0-1 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 7-8  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Hendrati Dwi Mulyaningsih/Yayasan Sinergi Riset dan Edukasi 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Model of High Performance Work System affected Employees’ Intention to Stay 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 กันยายน 2561 
ชื่อการประชุม 2nd International Conference on Innovative Research in Sciences, Technology and Management (ICIRSTM 2018) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Institute of Research and Journals (IIRAJ) 
สถานที่จัดประชุม U Town - National University of Singapore  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue ISBN-978-81-934246-4-3 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 98  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Dr.Teena Bagga/IIRAJ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Application of ISM Technique to Analyze the Relationship of Elements Influencing on the Decision-Making of Using “KhonKaen City Bus” Public Transport Services: A Case Study of KhonKaen Municipality” 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 ตุลาคม 2563 
ชื่อการประชุม ACN- International Conference (ICRDSSBM) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 ตุลาคม 2563 ถึง 22 ตุลาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ACN- International Conference (ICRDSSBM) 
สถานที่จัดประชุม VDO Conference Bangkok Thailand  จังหวัด/รัฐ Thailand 
Proceeding Paper Volume 2020  Proceeding Paper Issue ISBN 978-93-90150-11-3 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 3-8  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Institute for Technology and Research (ITRESEARCH) 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper