2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Productivity Model of Supply Chain Management: A Case Study of Golden Banana Community Enterprise in the Northeast Region of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 พฤศจิกายน 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Economics, Finance and Business Management (ICEFBM) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม iFeRP World 
     สถานที่จัดประชุม Chiang Mai, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Khonkaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 5 พฤศจิกายน 2564 
     ถึง 6 พฤศจิกายน 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2021 
     Issue (เล่มที่) ISBN:978-93-90150-32-8 
     หน้าที่พิมพ์ 25-27 
     Editors/edition/publisher Mr. Manas Ranjan Prusty 
     บทคัดย่อ : The purposes of this research were to study a model of supply chain management that is productive and affects the supply chain members of the Golden Banana Community Enterprise Group. Northeastern region that has increased productivity and has a positive effect on the performance of all member units. Data were collected with three sample groups, consisting of farmers, factories, and consumers who bought the golden banana sold at 7-11 stores. The results showed that the farmers had 2.98 times the overall productivity of the farmers who planted the golden banana in the Northeast. The average individual productivity was 2.86 times. There was a supply chain management model with methods to increase productivity. by increasing income from cultivation to get a variety of methods besides harvesting products from the golden banana directly and from the sale of banana shoots and have to reduce logistics costs to the lowest. As for the factory, it was found that there was an increase in productivity. reliability performance Has a 100% complete order fulfillment rate. Responsiveness performance. There is a 24-hour order fulfillment cycle, performance, adaptability or flexibility. In the event that the customer wants to increase and decrease the amount of delivery of 100% Golden Banana, the competence in managing supply chain costs Total cost to meet demand is 2,820,000 baht per month. Has a rate of return from working capital 51 cycles per year and consumers who buy golden bananas sold in 7-11 stores found that the factors affecting brand loyalty of customers or consumers The consumption of golden bananas is the packaging aspect. reliability Cost of access to production and the top brand. 
ผู้เขียน
625210032-9 นาง วัฒนาวรรณ พิมพ์ศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0