2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625210032-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง วัฒนาวรรณ พิมพ์ศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. WATTHANAWAN PIMSRI
    คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 141/2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) รูปแบบการจัดการโซ่อุปทานที่มีผลิตภาพ กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกกล้วยหอมทอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) THE PRODUCTIVITY MODEL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CASE STUDY : GOLDEN BANANA COMMUNITY ENTERPRISE NORTHEAST 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 มกราคม 2564 ตามคำสั่งคณะที่ 1/2564 ลว. 5 มกราคม 2564
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 มกราคม 2564 สอบผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศคณะฯ ที่ 49/2563 ลว.31 ส.ค.63
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 19 กุมภาพันธ์ 2564 สอบผ่าน คำสั่ง 35/64 ลว 31 มี.ค.64
D อนุมัติเค้าโครง 27 เมษายน 2564 ผ่านระบบ gs form
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 ตุลาคม 2564 ตามคำสั่งคณะที่ 275/2564
F แจ้งผลสอบ 5 พฤศจิกายน 2564 สอบผ่าน (Exellent) ผ่านระบบ gs form
F รับรองการแก้ไข 17 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ gs form
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 29 พฤศจิกายน 2564 ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ วันที่ 24 ธ.ค. 64
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กฤตพา แสนชัยธร คำสั่งคณะที่ 164/2563 ลว. 14 กรก๒ฎาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ The Productivity Model of Supply Chain Management: A Case Study of Golden Banana Community Enterprise in the Northeast Region of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 พฤศจิกายน 2564 
ชื่อการประชุม International Conference on Economics, Finance and Business Management (ICEFBM) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 พฤศจิกายน 2564 ถึง 6 พฤศจิกายน 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม iFeRP World 
สถานที่จัดประชุม Chiang Mai, Thailand  จังหวัด/รัฐ Khonkaen 
Proceeding Paper Volume 2021  Proceeding Paper Issue ISBN:978-93-90150-32-8 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 25-27  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Mr. Manas Ranjan Prusty 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract