2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625210032-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง วัฒนาวรรณ พิมพ์ศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. WATTHANAWAN PIMSRI
    คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 141/2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) รูปแบบการจัดการโซ่อุปทานที่มีผลิตภาพ กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกกล้วยหอมทอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) THE PRODUCTIVITY MODEL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CASE STUDY : GOLDEN BANANA COMMUNITY ENTERPRISE NORTHEAST 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศคณะฯ ที่ 49/2563 ลว.31 ส.ค.63
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 19 กุมภาพันธ์ 2564 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 27 เมษายน 2564 ผ่านระบบ gs form
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กฤตพา แสนชัยธร คำสั่งคณะที่ 164/2563 ลว. 14 กรก๒ฎาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-