2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Application of ISM Technique to Analyze the Relationship of Elements Influencing on the Decision-Making of Using “KhonKaen City Bus” Public Transport Services: A Case Study of KhonKaen Municipality” 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 ตุลาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ACN- International Conference (ICRDSSBM) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ACN- International Conference (ICRDSSBM) 
     สถานที่จัดประชุม VDO Conference Bangkok Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 ตุลาคม 2563 
     ถึง 22 ตุลาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2020 
     Issue (เล่มที่) ISBN 978-93-90150-11-3 
     หน้าที่พิมพ์ 3-8 
     Editors/edition/publisher Institute for Technology and Research (ITRESEARCH) 
     บทคัดย่อ In driving the Khon Kaen Smart City development plan on the issue of “Smart Mobility” in Khon Kaen Province which is a city municipality with the 22nd population density in the country, Khon Kaen Municipality has developed a public transportation system to serve people in the municipality. In particular, city bus transportation which is available service to solve environmental problems and increase the quality of life of people in the area. The objective of this study was to investigate the relationship of various elements influencing the decision to use public transportation among residents by using the ISM technique, which is brainstorming from an experienced transport specialist in the area, to analyze the data to classify and find complex relationships of each element. The results of the study found that the main element influencing on the decision-making of public transport services were the costs and accessibility of public transit. 
ผู้เขียน
615210004-3 น.ส. มณฑิรา พรมดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0