2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615210004-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. มณฑิรา พรมดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MONTHIRA PROMDEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การจัดการโลจิสติกส์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) รูปแบบการเลือกใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะขอนแก่นซิตี้บัส กรณีศึกษา เขตเทศบาลนครขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) MODE CHOICE MODEL FOR PUBLIC TRANSPORT WITH KHON KAEN CITY BUS A CASE STUDY OF KHON KAEN CITY MUNICIPALITY 
รายละเอียด อนุมัติเค้าโครงเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 208/2562 ลว. 12 พฤศจิกายน 62
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2562 สอบผ่าน (PASS)
D อนุมัติเค้าโครง 25 ธันวาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กฤตพา แสนชัยธร คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 84/2562 ลว.13 พ.ค.62
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-