2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605220019-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อุทุมพร รอดขันเมือง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss OUTUMPORN RODKANMUANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 46/2562 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การขับพวนของกลุ่มชาติพันธ์ไทพวนในอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Strategies of singing Puan of Thai Puan tribe : Thai Puan tribe, Ban Phue, Udon Thani Province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 23 มกราคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 4 มกราคม 2563
F แจ้งผลสอบ 6 มกราคม 2563 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 17 มีนาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ คำสั่งคณะฯที่ 220/2561 ลว.24 สค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-