2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605320025-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ประทุมมา พจนสิทธิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PRATUMMA POTCHANASIT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเศรษฐศาสตร์ 
แผนการศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 115/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การตัดสินใจแต่งงานช้าของประชากรวัยทำงานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) THE REASON WHY THE PEOPLE IN NONGBUALUMPHU PROVINCE GETTING MARRIED LATER 
รายละเอียด ได้รับอนุมัติเค้าโครงฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 มิถุนายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 1 สิงหาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 สิงหาคม 2562 ผลการสอบ คือ สอบผ่านตามประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ฉบับที่ 6/2562 ลว. 13 ส.ค. 62
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม คำสั้งคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ 20/2562 สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-