2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4488   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Jongrak Hong-ngam 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะ คณะเศรษฐศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
595740160-4  น.ส. อารียา อินทะแสง  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617050018-6  นาย ชัชวาล หนองนา  คณะศึกษาศาสตร์  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605320025-1  น.ส. ประทุมมา พจนสิทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั้งคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ 20/2562 สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประเมินผลการบริหารแผนพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
ISBN/ISSN 2350-9864  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 พฤศจิกายน 2557 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Examination of Financial Knowledge Acquiring Behavior of People in General to Develop Websites: A Case Study of imoney.in.th.  
ชื่อวารสาร SIBR Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Society of Interdisciplinary Business Research (SIBR) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 March 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่
เดือน January  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สืบทอดในธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กันยายน 2559 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2559 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 กันยายน 2559 ถึง 25 กันยายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 879-884  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Economics Determinants of Divorce: A Case Study of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กรกฎาคม 2560 
ชื่อการประชุม SIBR 2017 CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY BUSINESS & ECONOMICS RESEARCH 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 6 กรกฎาคม 2560 ถึง 7 กรกฎาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Society of Interdisciplinary Business Research 
สถานที่จัดประชุม Ark Hotel Shinsaibashi, Osaka, Japan  จังหวัด/รัฐ Osaka 
Proceeding Paper Volume 6 (2017)  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-4  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Society of Interdisciplinary Business Research 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Examination of Financial Knowledge Acquiring Behavior of People in General to Develop Websites: A Case Study of imoney.in.th.  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มกราคม 2562 
ชื่อการประชุม SIBR Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research January 10-11, 2019, Tokyo, Japan 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 มกราคม 2562 ถึง 11 มกราคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Society of Interdisciplinary Business Research (SIBR) 
สถานที่จัดประชุม Hotel MyStays Ochanomizu, Tokyo, Japan   จังหวัด/รัฐ Tokyo 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ t19-026   Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Strategic Management in Public Hospital by Balanced Scorecard and Economics Analysis  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มกราคม 2562 
ชื่อการประชุม SIBR Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research January 10-11, 2019, Tokyo Japan 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 มกราคม 2562 ถึง 11 มกราคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Society of Interdisciplinary Business Research (SIBR) 
สถานที่จัดประชุม Hotel Mystays Ochanomizu, Tokyo, Japan  จังหวัด/รัฐ Tokyo 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ t19-023  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper