2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607020004-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สุธีร์ ช่อวงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SUTEE CHOWRONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 79/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การปนเปื้อนโลหะหนักและการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของปลาบริเวณ เหมืองแร่เหล็ก 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) HEAVY METALS CONTAMINATION AND GENETICS CHANGE IN FISH AROUND IRON ORE MINE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 เมษายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 275/2561 ลว 23 มี.ค. 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 10 พฤษภาคม 2561 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 เมษายน 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 212/2562 ลว 15 มี.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 10 เมษายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 905/2560 ลว 1 พ.ย. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 905/2560 ลว 1 พ.ย. 2560