2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607020044-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ทิฐิมา ภาคภูมิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. THITIMA PARKPOOM
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 155/2560 ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ความผันแปรทางพันธุกรรมของพืชกินได้บริเวณพื้นที่ฝังกลบขยะอิเล็กทรอนิกส์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) GENETICS VARIATION OF EDIBLE PLANTS NEAR AN ELIECTRONIC WASTE DUMP AREA KHONG CHAI DISTRICT, KALASIN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 เมษายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 275/2561 ลว 23 มี.ค. 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 10 พฤษภาคม 2561 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 เมษายน 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 213/2562 ลว 15 มี.ค., 254/2562 ลว 4 เม.ย. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 7 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 947/2560 ลว 10 พ.ย. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง คำสั่งคระวิทยาศาสตรั้ 358/2562 ลว 21 พฤษภาคม 2562