2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607030015-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จุฑามาศ เครื่องพาที ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JUTHAMAS KHRUENGPATEE
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 153/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประเมินเสถียรภาพของผลผลิตอ้อย ผลผลิตน้ำตาลและลักษณะทางการเกษตรของอ้อยพันธุ์ดีเด่นในสภาพเกษตรนิเวศที่แตกต่างกัน และการระบุสถานที่ทดสอบที่มีประสิทธิภาพในการประเมินพันธุ์อ้อยภายใต้หลายสภาพแวดล้อม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Stability of yields and agronomic traits of elite sugarcane clones in diverse agro-ecological conditions and identification of the efficient test sites for multi-environment evaluation 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 22 ตุลาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 22 ตุลาคม 2562 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 ตุลาคม 2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 ตุลาคม 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 9 ธันวาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พัชริน ส่งศรี คำสั่งที่ 047/2561 ลว 26/1/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ประสิทธิ์ ใจศิล คำสั่งที่ 047/2561 ลว 26/1/2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประยุกต์ใช้วิธีการคัดเลือกพันธุ์พืชแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพันธุ์อ้อย 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 ตุลาคม 2563 
ปีที่ 49  ฉบับที่
เดือน มี.ค.-เม.ย  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ