2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607040001-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กิตติพงษ์ ถาวงษ์กลาง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KITTIPONG THAWONGKLANG
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางการผลิตและการจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จรูปแบบหลายโรงงาน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) INCREASING EFFICIENCY OF READY-MIXED CONCRETE MULTIPLE PLANTS THROUGH PRODUCTION AND TRANSPORTATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 ธันวาคม 2560 คำสั่งคณะที่ 1046/2560 ลว. 14 พ.ย. 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 เมษายน 2562 คำสั่งคณะที่ 219/2562 ลว. 21 มี.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 3 เมษายน 2562 ผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 6 กุมภาพันธ์ 2566 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 18/2566 ลงวันที่ 17 มกราคม 2566
F แจ้งผลสอบ 13 กุมภาพันธ์ 2566 GOOD
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 ธันวาคม 3103 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ลัดดา ตันวาณิชกุล คำสั่งคณะฯ ที่ 868/2560 ลว. 18 กันยายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางการผลิตและการจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จรูปแบบหลายโรงงาน 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 เมษายน 2563 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า 38-49  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ