2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3065   สังกัดมหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ลัดดา ตันวาณิชกุล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Ladda Tanwanichkul 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
607040001-8  นาย กิตติพงษ์ ถาวงษ์กลาง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 868/2560 ลว. 18 กันยายน 2560  
655040026-3  นาย วรากร ธรรมชาติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯที่ 714/2565 ลว.28 พฤศจิกายน 2565  
655040024-7  นาย นภัสกร นามโส  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯที่ 713/2565 ลว.28 พฤศจิกายน 2565  
645040034-3  น.ส. วัชชิราภรณ์ วงศ์หมั่น  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 496/2564 ลว.12 กรกฎาคม 2564  
645040024-6  น.ส. ณัฐชุตา ไหลหลั่ง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 499/2564 ลว.12 กรกฎาคม 2564  
645040016-5  นาย ยุรนันท์ รัตนา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะที่ 501/2564 ลว.12 กรกฎาคม 2564  
645040007-6  นาย รัชชานนท์ ประเสริฐสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 497/2564 ลว.12 กรกฎาคม 2564  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การหาค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับของดัชนีสภาพทางในพื้นที่กองบำรุงทางเขตขอนแก่น การรถไฟแห่งประเทศไทย  
ชื่อวารสาร KKU Research Journal (Graduate Studies) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Graduate School, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 พฤศจิกายน 2563 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง และการเข้าถึงการใช้บริการรถ Shuttle bus ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
ISBN/ISSN ISSN : 1686-9664  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 มีนาคม 2564 
ปีที่ 40  ฉบับที่
เดือน มีนาคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความฝืดของผิวทางและปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 พฤษภาคม 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 พฤษภาคม 2556 ถึง 10 พฤษภาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมดิเอ็มเพลส   จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume 18  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ TRP - 106  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาแนวทางสำหรับเกณฑ์ในการออกแบบหน้าตัดของทางหลวงจากปริมาณจราจรโดยใช้แบบจำลองระดับจุลภาค 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 มีนาคม 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ การขนส่งแห่งชาติครั้งที่ 8 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2555 ถึง 6 มีนาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม กระทรวงคมนาคม, กรุงเทพมหานคร, คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
สถานที่จัดประชุม โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท  จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 2555  Proceeding Paper Issue NTC8-011 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 264-271  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper