2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3065   สังกัดมหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ลัดดา ตันวาณิชกุล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Ladda Tanwanichkul 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625040116-9  นาย วงศกร ฮาดวิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯที่ 18/2563 ลว. 3 มกราคม 2563  
607040001-8  นาย กิตติพงษ์ ถาวงษ์กลาง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 868/2560 ลว. 18 กันยายน 2560  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความฝืดของผิวทางและปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 พฤษภาคม 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 พฤษภาคม 2556 ถึง 10 พฤษภาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมดิเอ็มเพลส   จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume 18  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ TRP - 106  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาแนวทางสำหรับเกณฑ์ในการออกแบบหน้าตัดของทางหลวงจากปริมาณจราจรโดยใช้แบบจำลองระดับจุลภาค 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 มีนาคม 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ การขนส่งแห่งชาติครั้งที่ 8 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2555 ถึง 6 มีนาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม กระทรวงคมนาคม, กรุงเทพมหานคร, คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
สถานที่จัดประชุม โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท  จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 2555  Proceeding Paper Issue NTC8-011 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 264-271  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper