2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 665040035-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กิตติภพ เพิ่มพลกรัง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KITTIPOP POEMPONKRUNG
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การสำรวจความต้องการและออกแบบการให้บริการรถขนส่งระยะสั้น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) SURVEY NEEDS AND DESIGN SHORT-HAUL TRANSIT SERVICES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 เมษายน 2567 คำสั่งคณะฯที่ 213/2567 ลว.22 เมษายน 2567
D อนุมัติเค้าโครง 7 พฤษภาคม 2567 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ลัดดา ตันวาณิชกุล คำสั่งคณะฯที่ 770/2566 ลว.23 พฤศจิกายน 2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-