2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 665040039-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นรบดี ศรีลาโท ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NARABODEE SREERATHO
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การปิดจุดกลับรถที่เกินความจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) CLOSURE OF EXCESSIVE U-TURNS TO OPTIMIZE THE ROAD NETWOR 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 เมษายน 2567 คำสั่งคณะฯที่ 212/2567 ลว.22 เมษายน 2567
D อนุมัติเค้าโครง 2 พฤษภาคม 2567 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ลัดดา ตันวาณิชกุล คำสั่งคณะฯที่ 768/2566 ลว.23 พฤศจิกายน 2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-