2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607040002-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนพล พรหมรักษา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THANAPOL PROMRAKSA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 54/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การศึกษาพฤติกรรมรถจักรยานยนต์บริเวณทางแยกสัญญาณไฟจราจร 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) STUDY OF MOTORCYCLE BEHAVIOR AT SIGNALIZED INTERSECTIONS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 ธันวาคม 2560 คำสั่งคณะฯ ที่ 1047/2560 ลว.14 พ.ย. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 ธันวาคม 2560 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 287/2562 ลว. 23 เมษายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤษภาคม 2562 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม คำสั่งคณะฯ ที่ 869/2560 ลว. 18 กันยายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-