2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607040003-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) ว่าที่ ร.ต. ชัยณรงค์ หล่มช่างคำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Act.Sub-Lt. CHAINARONG LOMCHANGKUM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เกษตร  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 136/2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์สับแยกหัวมันสำปะหลังออกจากเหง้า 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) A STUDY AND DESIGN OF CASSAVA RHIZOME CUTTING EQUIPMENT 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 กรกฎาคม 2561 คำสั่งคณะฯที่ 621/2561 ลว. 9 ก.ค. 61
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 กรกฎาคม 2561 คำสั่งคณะฯที่ 622/2561 ลว. 9 ก.ค. 61
D อนุมัติเค้าโครง 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ชัยยันต์ จันทร์ศิริ คำสั่งคณะฯ ที่ 898/2560 ลว. 19 กันยายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-