2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607040028-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เอมอมร กองอาสา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss AIMAMORN KONGARSA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 130/2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การบูรณาการสำรวจด้วยภาพจากอากาศยานไร้คนขับและข้อมูลภาพดาวเทียม แบบเรดาร์ช่องเปิดสังเคราะห์เซนทิเนล-1 ในการประเมินการเจริญเติบโตของข้าว 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) INTEGRATION OF UAV PHOTOGRAMMETRY AND SENTINEL-1 SAR DATA TO ASSESS RICE GROWTH IN PADDY FIELDS 
รายละเอียด ดร.ปรีสาร รักวาทิน อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ตามคำสั่งคณะฯ ที่ 113/2561 ลว. 31 มกราคม 2561 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งคณะฯที่ 1043/2561 ลว. 19 พ.ย. 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 26 พฤศจิกายน 2561 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่งคณะฯที่ 115/2561 ลว. 31 ม.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 6 มีนาคม 2562 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ คำสั่งคณะฯ ที่ 78/2561 ลว. 17 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-