2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607040030-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พิศมาส หวังดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHISAMAS HWANGDEE
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 100/2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การศึกษาอัตราส่วนผสมของผงถ่านชีวมวลเพื่อผลิตถ่านอัดแท่ง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) A STUDY OF CHARCOAL POWDER MIXTURE RATIO FOR CHARCOAL BRIQUETTES PRODUCTION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 ตุลาคม 2562 คำสั่งคณะฯที่ 851/2562 ลว.10 ตุลาคม 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 ตุลาคม 2562 คำสั่งคณะฯที่ 852/2562 ลว.10 ตุลาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 ตุลาคม 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 13 พฤศจิกายน 2562 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 สิงหาคม 2564 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 475/2564 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
F แจ้งผลสอบ 10 สิงหาคม 2564 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ชัยยันต์ จันทร์ศิริ คำสั่งที่ 45/2561 ลว. 15 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Fuel Potential Values of Biomass Charcoal Powder 
ชื่อวารสาร Biomass Conversion and Biorefinery 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 
ISBN/ISSN 2190-6823  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 May 2021 
ปีที่ 11  ฉบับที่  
เดือน May  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Physical characteristics and energy content of biomass charcoal powder 
ชื่อวารสาร INTERNATIONAL JOURNAL of RENEWABLE ENERGY RESEARCH 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Gazi University 
ISBN/ISSN 1309-0127  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 January 2021 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน March  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 158-169  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ