2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607050027-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย บรรสิทธิ์ ดีล้อม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. BANSIT DEELOM
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 54/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF BLENDED LEARNING MODEL TO IMPROVE CRITICAL THINKING SKILLS 
รายละเอียด โทรศัพท์ 0815741276 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 171/2562 ลว. 22 ก.พ. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 มีนาคม 2562 ผ่าน "S" ปลาย/2561 ลว. 11 มีนาคม 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 กันยายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ. 460/2563 ลว. 14 ก.ย. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 7 พฤศจิกายน 2563 7% ภาคต้น 63
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย