2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607050037-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุพรรณี แซ่เจี่ย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPHANNEE SAE CHAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) รูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ของครูเพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงบริหาร ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) TEACHER LEARNING CULTURE DEVELOPMENT MODEL TO ENHANCE EXECUTIVE FUNCTIONS IN EARLY CHILDHOOD OF PRIVATE SCHOOLS IN THE NORTHEAST 
รายละเอียด การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 โทรศัพท์ 0954495363 
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน (ตาม ปศ.บว.มข. ฉ.73/2561 ลว.21 มิ.ย.2561)
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 27 กันยายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.643/2562 ลว. 19 ก.ย. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 ตุลาคม 2562 ผ่าน ภาคต้น 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 ธันวาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.832/2562 ลว.19 ธ.ค.2562
D อนุมัติเค้าโครง 22 มกราคม 2563 14% ภาคปลาย 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ เปลี่ยนจาก รศ.ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง 650931417227
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A Study of Learning Culture in Private Schools in Thailand 
ชื่อวารสาร Test Engineering and Management 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Mattingley Publishing Co., Inc. 
ISBN/ISSN 0193-4120  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 September 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ 81 
เดือน November-December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 2588- 2592  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ